Ako správne voliť v nadchádzajúcich voľbách do orgánov Bratislavského samosprávneho kraja


Foto: Ako správne voliť v nadchádzajúcich voľbách do orgánov Bratislavského samosprávneho kraja Foto: ilustračná

Už zajtra nás čakajú jednokolové voľby do orgánov samosprávnych krajov, preto prinášame niekoľko užitočných inštrukcií na to, ako odvoliť a nenechať svoj hlas prepadnúť - napríklad pre neplatnosť z dôvodu nesprávneho označenia.

Čas konania volieb:
4. novembra 2017 od 07:00 do 22:00

Volebný okrsok:
Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný. 

Čo má volič obdržať po preukázaní sa:
1x hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva
1x hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja
+ prázdna obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta alebo mestskej časti). 

Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Počet krúžkov:
V okrese Bratislava máme 11 volebných obvodov. Na hlasovacom lístku môžeme krúžkovať len určitý počet poslancov, a to:
Volebný obvod č. I - MČ Staré Mesto: 3
Volebný obvod č. II - MČ Ružinov: 6
Volebný obvod č. III - MČ Vrakuňa: 1
Volebný obvod č. IV - MČ Podunajské Biskupice: 2
Volebný obvod č. V - MČ Nové Mesto: 3
Volebný obvod č. VI - MČ Rača, MČ Vajnory: 2
Volebný obvod č. VII - MČ Karlova Ves: 3
Volebný obvod č. VIII. - MČ Devín, MČ Devínska Nová Ves: 1
Volebný obvod č. IX - MČ Dúbravka: 3
Volebný obvod č. X - MČ Lamač, MČ Záhorská Bystrica: 1
Volebný obvod č. XI - MČ Čunovo, MČ Jarovce, MČ Petržalka, MĆ Rusovce: 9
Na hlasovacích lístkoch krúžkujeme maximálne toľko poslancov, koľko je určených. Môžeme krúžkovať aj menej, no viac krúžkov by znamenalo neplatný hlasovací lístok.
Pre celý Bratislavský kraj krúžkujeme na hlasovacom lístku pre voľby predsedu samosprávneho kraja len jedného kandidáta. Celkovo ich je na výber 16.

Ako odovzdať hlas:
V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja. Volič hlasuje tak, že po opustení osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov vloží obálku do volebnej schránky.


Čo robiť v prípade neplatného hlasu:
Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do špeciálne určenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov. Ak by tak neurobil, hrozí mu pokuta 33 eur. 

Neštandardne prípady:
Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. 

Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.

Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.


Slobodné a nezávislé médiá sú kľúčové pre demokraciu. Nepodliehajú vplyvu politikov ani záujmových skupín, čo im umožňuje objektívne a pravdivo informovať verejnosť.

Podpora slobodných médií je investíciou do transparentnej a spravodlivej spoločnosti.

Podporiť nezávislé spravodajstvo

Dočítať článok zadarmo