Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalka môžete pripomienkovať aj na stretnutí dnes o 17:00


Foto: Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalka môžete pripomienkovať  aj na stretnutí dnes o 17:00 Foto: Ilustračná - bku.sk

Už dnes, 28. februára, o 17:00 sa môžu Bratislavčania zapojiť do riešenia otázky centrálne rozvojovej osi prostredníctvom verejného prerokovania zadania urbanistickej štúdie Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalka.

Stretnutie sa bude konať v priestoroch ARCHA na Uršulínskej ulici 6. Verejné prerokovanie bude zároveň spojené s prezentáciou Analýzy a problémov súčasného stavu územia a s odborným výkladom. 

Mesto má vypracované zadanie pre Urbanistickú štúdiu – Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalka, ktorá sa zaoberá prehodnotením rozvoja územia pozdĺž petržalskej električkovej radiály v severojužnej osi okolo Chorvátskeho ramena v Mestskej časti Bratislava-Petržalka  a tým súvisiacim návrhom zmien a doplnkov územného plánu hlavného mesta v danej lokalite,“ informuje mesto Bratislava.  

Cieľom stretnutia je predstaviť tento zámer a poskytnúť priestor pre verejnosť, ktorá sa do procesu môže zapojiť prostredníctvom zasielania svojich pripomienok, či vyplnením dotazníka.


Dotazník, ktorý je zameraný na získanie informácií od Bratislavčanov o využití tohto priestoru je možné vypĺňať do 19. marca 2018. Nájdete ho na webovej stránke určenej participácii verejnosti daného projektu

Pripomienky a dotazník môžete posieať na adresu obstarávateľa Hlavné mesto SR Bratislava, Hlavná architektka, Primaciálne námestie č. 1, P.O. BOX 192, 814 99 Bratislava 1, prípadne mailom na architekt@bratislava.sk 

Zadanie štúdie nájdete tiež na webovej stránke bratislava.sk v časti Rozvoj mesta - Hlavná architektka a je tiež k nahliadnutiu v Kancelárii prvého kontaktu, Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne námestie č. 1, Bratislava.

Bratislavčania sa môžu dnes o 17:00 zapojiť do riešenia otázky centrálnej rozvojovej osi Petržalka


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: Mesto Bratislava