Projekt Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy


Foto: Projekt Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy
Galéria: 6 fotiek

Extrémy počasia vo forme vĺn letných horúčav, dlhotrvajúceho sucha či práve naopak zvýšeného počtu prívalových dažďov, veterných smrští a iných extrémnych javov nás nútia pripustiť, že sa nejedná o náhodu, ale dôsledok meniacej sa klímy. Cieľom projektu „Bratislava sa pripra­vuje na zmenu klímy - pilotná aplikácia opatrení v oblasti zadržiavania zrážok v urbanizovanom prostredí“ je zvýšenie pripravenosti Hlavného mesta SR Bratislavy na tieto negatívne dopady.

Mesto Bratislava má vypracovanú a od septembra 2014 schválenú Stratégiu adaptácie na zmenu klímy. Uvedený projekt prakticky prispieva k jej napĺňaniu vo viacerých rovinách:

1. Vypracovaním Akčného plánu, do ktorého spracovania bude zapojené celé spektrum partnerov z odborných a akademických inštitúcií, ale aj mimovládneho sektora PRIF UK, Bratislavská vodárenská spoločnosť, Mestské Lesy, BROZ, MV SZOPK.

2. Realizáciou konkrétnych adaptačných opatrení v oblasti udržateľného hospodárenia so zrážkovou vodou, v oblasti úpravy mikroklímy formou bioretencie dažďových vôd, tvorby nových plôch zelene, zvyšovania podielu zelene a vodo­priepustnosti povrchov na verejných priestoroch, výsadby alebo revitalizácie drevín, realizácie vegetačných striech a pod. Riešené lokality sú znázornené na mape (druhá strana letáku) .

3. Implementáciou „neinvestičných“ adaptačných opatrení, napr. poradenstvo obyvateľstvu pri udržateľnom manažmente zrážkových vôd na súkromných pozemkoch, vytvorenie malej grantovej schémy pre obyvateľstvo s cieľom podpory budovania prvkov zadržiavania zrážkovej na pozemku, informačných aktivít o danej problematike.
Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu