POZOR na časté chyby pri podávaní formulárov o príspevku 2% z daní pre neziskové organizácie


Foto: POZOR na časté chyby pri podávaní formulárov o príspevku 2% z daní pre neziskové organizácie Foto: ilustračná - pixabay.com

Aj tento rok majú všetci daňoví poplatníci možnosť darovať 2% zo svojich daní neziskovým organizáciám, občianskym združeniam a nadáciám. Finančná správa upozorňuje na časté chyby, ku ktorým dochádza pri vypĺňaní Vyhlásení a ktorým sa treba vyvarovať. 

„Fyzické a právnické osoby, ktoré podávajú daňové priznanie, majú možnosť darovať 2% zo svojich daní priamo v daňovom priznaní. Zamestnanci, ktorým zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie dane, tak môžu spraviť len predložením Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane na tlačive, ktoré pre tento rok určila finančná správa,“ vysvetľuje Ivana Skokanová, hovorkyňa Finančnej správy.

Pri vypĺňaní formulárov občas dochádza k chybám. Finančná správa upozorňuje na tie najčastejšie z nich.

1. Daňovníci podávajú Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane na starých, neštruktúrovaných vzoroch. Od 1. januára totiž došlo k legislatívnej zene zákona, podľa ktorej treba podávať formuláre podľa presného vzoru. Táto zmena má zjednodušiť a urýchliť ich spracovanie. Sú to formuláre Vyhlásenie na štruktúrovanom vzore označenom ako V2Pv17_1 Potvrdenie o zaplatení dane na vzore V2Pv17_P.

2. K samostatnému Vyhláseniu nepredloží daňovník Potvrdenie o zaplatení dane, ktoré musí byť prílohou Vyhlásenia.

3. Daňovník nesprávne vyplnil „Dátum zaplatenia dane“ (r. 14 v samostatnom vyhlásení). Ten musí byť vyplnený v zmysle poznámky pre vyplnenie tohto riadku vyhlásenia.

4. Daňovník nesprávne vyplnil IČO prijímateľa v samostatnom vyhlásení. IČO prijímateľa sa zarovnáva sprava a ak obsahuje menej ako 12 číslic, nepoužité polia ostávajú prázdne. Do položky IČO sa vpisujú len číselné znaky zhodné s tými, ktoré sú uvedené v zozname prijímateľov Notárskej komory. Nevpisujú sa teda žiadne iné znaky, ako napr. lomítko a pod.

5. Prijímateľ sa nenachádza v aktuálnom zozname prijímateľov pre daný rok. Poskytovateľ 2% môže vo vyhlásení uviesť len prijímateľa, ktorý sa nachádza v aktuálnom zozname Notárskej komory SR. V opačnom prípade zaniká právo na poukázanie podielu z dane.

6. Podávateľ nečitateľne vyplnil Vyhlásenie. Aj to môže byť problém.

7. Daňovník nesprávne uviedol identifikačné údaje a adresu poskytovateľa a prijímateľa.


8. Daňovník nedodržal termín podania.Všetky dokumenty treba odovzdať v stanovenej lehote, ktorá je do 30. apríla 2018.

9. Daňovník nesprávne vyčíslil sumu % podielu dane.

10. Daňovník nepredložil Potvrdenie o dobrovoľnícke činnosti, ak chce poukázať až 3% zaplatenej dane. Musí predložiť správcovi dane spolu s Vyhlásením aj písomné Potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti, ktorým potvrdí, že v zdaňovacom období, ktorého sa vyhlásenie týka, vykonával dobrovoľnícku činnosť počas najmenej 40 hodín.

Pri podávaní dokumentov v listinnej podobe, treba dávať pozor na nasledujúce dve veci:

- pri jednostrannej tlači treba odovzdať formuláre na 2 samostatných listoch. Na jednom liste bude vyplnené Vyhlásenie a na druhom liste bude Potvrdenie o zaplatení dane vystavené zamestnávateľom daňovníka. To znamená, že na druhej strane Potvrdenia o zaplatení dane sa nemôže nachádzať nevyplnené štruktúrované tlačivo Vyhlásenia a naopak.

- pri obojstrannej tlači bude vyplnené na jednej strane Vyhlásenie a na druhej strane listu vyplnené Potvrdenie o zaplatení dane vystavené zamestnávateľom daňovníka. V tomto prípade teda budú oba formuláre vyplnené na jednom papieri.

„Ak je vyhlásenie na poukázanie podielu zaplatenej dane chybné, správca dane vyzve daňovníka na jeho opravu v určenej lehote. Ak daňovník v určenej lehote chybu neodstráni, podiel zaplatenej dane nebude správcom dane poukázaný,“ dopĺňa hovorkyňa.  

Ak vyhlásenie obsahuje nesprávne údaje o prijímateľovi, nárok na poukázanie podielu zaplatenej dane zanikne automaticky. V tomto prípade správca dane výzvu na opravu nesprávnych údajov nezasiela.

Pri vypĺňaní treba dôsledne čítať inštrukcie uvedené vo formulári.

Slobodné a nezávislé médiá sú kľúčové pre demokraciu. Nepodliehajú vplyvu politikov ani záujmových skupín, čo im umožňuje objektívne a pravdivo informovať verejnosť.

Podpora slobodných médií je investíciou do transparentnej a spravodlivej spoločnosti.

Podporiť nezávislé spravodajstvo

Dočítať článok zadarmo


Zdroj: Finančná správa SR