Mesto Bratislava aj v tomto roku poskytne príspevok mnohodetným rodinám, ktoré žijú na území mesta


Foto: Mesto Bratislava aj v tomto roku poskytne príspevok mnohodetným rodinám, ktoré žijú na území mesta Foto: ilustračná - centrum.starkl.com

Mesto Bratislava má aj v rozpočte na rok 2018 vyčlenené financie na podporu mnohopočetných rodín. Finančný príspevok môžu získať rodiny s najmenej štyrmi nezaopatrenými deťmi, trvalým bydliskom na území hlavného mesta, a to na základe žiadosti zákonného zástupcu detí, ktorý sa o deti osobne stará.

„Kompletné žiadosti môžete podávať v čase od 1. júna do 31. augusta príslušného kalendárneho roku. Súčasťou žiadosti sú fotokópie rodných listov detí, doklad o uhradení platieb a potvrdenie z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste trvalého bydliska o poberaní príspevku a prídavku na dieťa,“ informuje mesto Bratislava.

Za akceptované doklady o platbe sa považujú: fotokópie uhradených šekov; zaplatený inkasný príkaz alebo SIPO lístok; výpis z bankového účtu, na ktorom je platba evidovaná ako odoslaná; doklad z registračnej pokladnice alebo príjmový pokladničný doklad.


Pri dokladovaní platby cez internetbanking nezabudnúť jednoznačne už pri zadávaní uviesť dátum, komu, začo (napr. ZUŠ-hudobný odbor), za koho a suma, poprípade za aké obdobie. Dopisované dodatočne informácie rukou sa neakceptujú.

Taktiež na príjmových dokladoch musí byť pečiatka organizácie, dátum vystavenia, za čo a za koho a výška platby, ináč sa neakceptujú. Fotokópie príjmových dokladov a iných platieb lepte na papier (neprekrývajte ich pri lepení), aby sa predišlo strate.

Židaosť a kompletné Zásady poskytnutia príspevku mnohodetným rodinám nájdete na stránke hlavného mesta www.bratislava.sk.


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: Mesto Bratislava