Bratislava podporí projekty na pomoc ľuďom bez domova, žiadosť o dotáciu môžete podať do 31. 1. 2018


Foto: Bratislava podporí projekty na pomoc ľuďom bez domova, žiadosť o dotáciu môžete podať do 31. 1. 2018 Foto: ilustračná

Mesto Bratislava vydalo Výzvu na predkladanie žiadostí na poskytovanie dotácie na realizáciu integračných projektov pre ľudí bez domova pre rok 2018. Táto výzva bola schválená už v decembri 2017 v rámci rozpočtu mesta v položke, ktorá sa týka sociálnej pomoci a sociálnych služieb. 

Mesto vydalo výzvu 1. 1. 2018 a dátum uzatvárania prijímania žiadostí o dotáciu je 31. 1. 2018. 

Cieľom výzvy je podporiť integračné projekty, ich inovácie a ďalšie projekty neverejných subjektov pracujúcich s ľuďmi bez domova v Bratislave. Mesto tak chce podporiť integráciu ľudí nie len do pracovných aktivít, ale aj do spoločnosti. Sociálna resocializácia a celková komunitná rehabilitácia je rovnako dôležitá pri pomoci ľuďom bez domova. 


Hlavné mesto Bratislava na tento účel vyčlenilo 150 000 eur z celkového rozpočtu mesta na rok 2018. 

„Dotáciu možno poskytnúť oprávnenému žiadateľovi o poskytnutie dotácie, ktorým je právnická osoba (nezisková organizácia, občianske združenie, nadácia), ktorej zakladateľom nie je hlavné mesto a je oprávnená na poskytovanie sociálnej starostlivosti na základe Rozhodnutia o udelení akreditácie na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo Registračnej karty poskytovateľa sociálnej služby,“ uvádza mesto Bratislava. 

Každý žiadateľ môže v rámci výzvy predložiť len jednu žiadosť o poskytnutie dotácie, a to najneskôr do konca mesiaca január. 


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: Mesto Bratislava